Politiskā izvēle un vērtību orientācijas

Politiskā izvēle un vērtību orientācijas

Jau labu laiku pirms vēlēšanām gan politiķi, gan kampaņu veidotāji, gan analītiķi cenšas paredzēt un prognozēt vēlētāju izvēli. Tomēr ir grūti izvērtēt, kas ir tas, kas izvēles brīdī nosaka vēlētāju uzvedību. Cik lielā mērā to vada racionāli apsvērumi, patīk – nepatīk kategorijas, dažādi ideāli, mīti vai aizspriedumi. TNS Baltijas Datu nams īsi pirms vēlēšanām ir apkopojis datus par to, kā Latvijas iedzīvotāju vērtību orientācijas nosaka viņu politiskās simpātijas vai antipātijas.

Dati iegūti pagājušā gada rudenī pirms pašvaldību vēlēšanu kampaņu sākuma, kas ļauj izvairīties no kampaņu iespaida uz vēlētāju priekšstatiem. Datu apkopošanai izmantota RISC (Research Institute for Social Changes ) tehnoloģija, kas starptautiski tiek plaši lietota sabiedrības pārmaiņu un vērtību orientāciju izpētē. Šī metode paredz katra respondenta pozicionēšanu nosacītā vērtību telpā, kuru veido trīs dimensijas: individuālisma – kolektīvisma, novatorisma – konservatīvisma un pasaules globālas – lokālas uztveres asis. Ja šajā telpā atzīmētu Latvijas sabiedrību kopumā, tad tās pozīcija liecina par divu vienlīdz nozīmīgu domāšanas veidu pastāvēšanu – gan individuālo, gan sociālo sabiedrības orientāciju. Pati sabiedrība kopumā ir atvērta pārmaiņām, taču viena tās daļa vairāk orientēta uz personiskajiem sasniegumiem, atbalstot tūlītēju rīcību, kamēr otra tiecas uz kopīgu vienošanos, sekojot normu noteicējiem.

Grafiks

Attiecinot šo metodi uz lielāko Latvijas politisko partiju atbalstītājiem, var tuvāk iepazīt attiecīgās partijas vēlētāju, kā arī saprast, kādas vērtības partija “nes” sabiedrībā.

Tautas partija

Kā galvenie TP atbalstītāji identificējas divu samērā pretēju vērtību grupu pārstāvji. No vienas puses, tie ir tie, ko nosacīti var dēvēt par “karjeristiem”, proti, individuālistiski orientēti cilvēki, kas dzīvo šodienai un par dzīvi nedomā ilgtermiņa perspektīvā. Tie ir cilvēki, kas gatavi riskēt un rēķinās vairāk ar veiksmi nekā darbu ceļā uz panākumiem. Lielu nozīmi viņi piešķir ārējām izpausmēm un veido savu tēlu ar atpazīstamu simbolu palīdzību. Latvijā tas ir gados jauns un samērā “vīrišķīgs” segments. Otra grupa, kas sevi saista ar Tautas partiju ir “pārliecinātie tradicionālisti” – cilvēki, kuri dzīvo tikai “sava ciema”, vietējo tradīciju un sociālo tīklu robežās un ar aizdomām uztver atšķirīgus uzskatus un dzīves veidu. Viņiem ir viens dzīves scenārijs. Ģimene, darbs un dzīves vieta ir tas, kas šiem cilvēkiem palīdz sevi identificēt, nosaka dzīves kārtību un dod drošības sajūtu. Tie ir cilvēki, kas nemeklē racionālu izskaidrojumu lietām, kurām uzticas. Savukārt noraidoša attieksme pret TP vairāk izteikta galvenokārt galēji konservatīvos vērtību segmentos, taču noliedzēju ir samērā daudz arī citās vērtību orientāciju grupās.

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

Kas raksturo TB/LNNK vēlētāju? Analizējot vērtību segmentus redzams, ka TB/LNNK lielākā mērā atbalsta “uzticīgie racionālisti” un “patērētāji”. Tas nozīmē, ka šo partiju kā sev radniecīgu izjūt cilvēki, kuri vēlas saglabāt esošo sistēmu un lietu kārtību, jo tas ir racionāli un tā ir vienkāršāk. “Uzticīgie racionālisti” ir pārsvarā gados veci cilvēki, kas respektē tradīcijas, autoritātes un institūcijas, nešauboties par to likumību. Savukārt “patērētāji” neapstrīd sistēmu, jo spēj justies labi esošo struktūru ietvaros. Noraidoša attieksme pret TB/LNNK vairāk izteikta “karjeristu” un “nepastāvīgo” vidū. Šos segmentus vieno globāls pasaules skatījums, tie ir cilvēki, kas pieņem universālus rīcības modeļus, pārzina modernās tehnoloģijas un uztur plašu paziņu loku.

Latvijas Ceļš

Atšķirībā no pārējām aplūkotajām partijām, LC varētu raksturot kā samērā stabilu partiju ar visai vienmērīgu atbalstu lielākajā daļā segmentu. Tas nozīmē, ka nav tādas vērtību orientāciju grupas, kas LC uztvertu kā izteikti “savējo” politisko spēku. Nedaudz kritiskāk salīdzinājumā ar pārējiem pret LC noskaņoti “karjeristi” un “patērētāji”, kuru prioritātes ir novērtējums sabiedrībā un materiālā labklājība.

LSDSP

Pretrunīgs ir LSDSP atbalstītāju loks. Ar šo partiju sevi identificē gan sabiedrības konservatīvākā daļa, gan arī tie, kas ir visatvērtākie pārmaiņām. No vienas puses, LSDSP atbalstītāji ir “konservatīvie” – cilvēki, kas pieraduši pie esošās dzīves kārtības, nevēlas tajā neko mainīt un nereti dzīvo savrupu dzīves veidu ar skatu pagātnē. Tie ir vecākās paaudzes cilvēki ar saviem ieradumiem, kas augstu vērtē drošību un dzīves stabilitāti. No otras puses, ar LSDSP sevi identificē arī liela daļa “zinātkāro”, to, kurus raksturo interese par visu jauno, atvērtība pārmaiņām un izaicinājumiem. Tie ir cilvēki ar pirmatklājēja garu, kam jaunais ir labāks par esošo un kas sabiedrībā inspirē jaunas idejas un veicina mobilitāti. Vismazākais atbalsts LSDSP ir individuālistiski orientētu cilvēku vidū, kas dzīvo šodienai un priecājas par dzīvi.

Par Cilvēka Tiesībām Vienotā Latvijā

Izteikti PCTVL atbalstītāji ir “karjeristu” segmenta nelatviešu daļā. Tomēr kopumā atbalsts PCTLV balstīts ne tik daudz vērtību orientācijās, cik piederībā krieviski runājošajai iedzīvotāju daļai. PCTVL salīdzinoši mazāks atbalsts ir “patērētāju” vidū, kam ir materiālistisks skatījums uz dzīvi, kas mīl uzturēties ģimenes un draugu pulkā un novērtē dzīves komfortu. Tie lielākoties ir sociāli pasīvi cilvēki, kas nemeklē piedzīvojumus, neapstrīd sistēmu, neiesaistās diskusijās un nerisina problēmas.

Interesanti, ka ir vairāki vērtību orientāciju segmenti, kas pašreizējā politisko partiju spektrā neredz sev radniecīgu partiju. Tā, piemēram, nav partijas, uz kuru orientētos mūsdienīgi, pasaulei un jaunām idejām atvērti cilvēki, kuriem svarīga attīstība un personības pilnveidošana. Citiem vārdiem, lielākā daļa gados jaunu, uzņēmīgu cilvēku. Tāpat jāsecina, ka savu partiju joprojām gaida arī “morāles uzturētāji”, kas ir visai nozīmīgs segments gan orientācijas, gan sociālā kapitāla, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Proti, neviena no pašreizējām partijām nav pievilcīga izglītotiem jauniešiem, kuri orientēti uz pilsoniska dzīves stila vērtībām. Tie ir cilvēki ar noturīgiem ētikas principiem, kas dzīvē augstu vērtē līdzsvaru, ir atvērti jaunajam, bet ar racionālu un kritisku pieeju un kas reāli domā par nākotni, tāpēc rūpējas par savu, līdzcilvēku un vides labklājību.