2003. gada septembrī TNS Baltijas Datu nams veica Latvijas iedzīvotāju aptauju par Latvijas telekomunikāciju kompāniju pazīstamību, vērtējumu un pakalpojumu izmantošanu. Pētījuma rezultāti rāda, ka absolūtais vairākums aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem zina tādas kompānijas kā “Lattelekom”, “LMT” un “Tele2” (88 %-99 %), bet trīs ceturtdaļas aptaujāto zina “Baltkom” (75 %).

Apkopojot iedzīvotāju sniegtos četru Latvijas pazīstamāko telekomunikāciju kompāniju vērtējumus, var secināt, ka ne vienmēr kompāniju augsta pazīstamība iet roku rokā ar labu tēlu. Tikai viena no šīm kompānijām ir ieguvusi augstu vērtējumu un tā ir kompānija “LMT” (vidējais vērtējums – 8,2 punkti skalā no 1 (Ļoti slikta firma) līdz 10 (Lieliska firma)). Pārējām trim kompānijām vērtējums ir salīdzinoši vidējā līmenī (no 6,2 līdz 6,5 punktiem).

Saskaņā ar 2003. gada septembra aptaujas datiem, kopumā katrās divās no trim Latvijas mājsaimniecībām ir fiksētie telefoni (62 %), kas absolūtos skaitļos sastāda aptuveni pusmiljonu mājsaimniecību (jeb ~ 550 tūkst.) ar fiksētā telefona sakariem. Mobilo sakaru izplatība Latvijas mājsaimniecībās apsteidz fiksētos sakarus: 70 % mājsaimniecību ir mobilie telefoni, kas skaitliskā izteiksmē sastāda ~ 630 tūkstošus mājsaimniecību ar mobilajiem telefonsakariem. 6 % jeb ~ 55 tūkst. Latvijas mājsaimniecību ir skolas vecuma bērni (7-14 g.v.) ar mobilajiem telefoniem personīgā lietošanā.

Šis ir tikai neliels ieskats pētījuma rezultātos. Kopumā Latvijas iedzīvotāju aptaujā par telekomunikāciju kompāniju tēlu ir aptverti sekojoši jautājumi:

1. Telekomunikāciju kompāniju pazīstamība
– Latvijā darbojošos telekomunikāciju firmu, kuras sniedz fiksētā (parastā) telefona sakaru vai mobilo sakaru pakalpojumus, spontānā un virzītā pazīstamība

2. Telekomunikāciju kompāniju tēls
– Latvijas telekomunikāciju firmu – LMT, Lattelekom, Tele2 un Baltkom – vērtējums skalā no 1 “ļoti slikta firma” līdz 10 “lieliska firma”
– Apgalvojumu atbilstība minētajām telekomunikāciju firmām, sākot no apgalvojuma “Šobrīd vadošā kompānija” līdz pat apgalvojumam “Kompānija, kuras laiks ir beidzies” (kopumā 5 apgalvojumi; viens apgalvojums var tikt attiecināts uz vairākām kompānijām)

3. Fiksēto un mobilo telefonu sakaru izmantošana
– Fiksētā (parastā) telefona līnijas esamība mājsaimniecībās
– Telekomunikāciju firmu, kas nodrošina fiksētā telefona sakarus, izmantošana mājsaimniecībās
– Mobilā telefona esamība mājsaimniecībās
– Mobilo telefonu skaits ģimenes lietošanā
– Mobilā operatora(-u) un pieslēguma veida(-u) izmantošana mājsaimniecībās
– 7 līdz 14 gadīgu bērnu ar mobilajiem telefoniem personīgā lietošanā esamība mājsaimniecībās
– Ģimenes plāni iegādāties mobilo telefonu tuvāko 3 mēnešu laikā (pieaugušajiem un/vai bērniem)

Metode

Pētījuma metode ir datorizētas tiešās intervijas (CAPI – Computer Assisted Personal Interviews) respondentu dzīvesvietās. Pētījums tika veikts regulārās iedzīvotāju aptaujas Omnibus ietvaros.

Mērķa grupa

Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem un tiem piekrītošās mājsaimniecības.

Termiņi

Pirmais pētījuma posms notika 2003. gada septembrī, bet nākamais posms tiek plānots decembra sākumā, lai iegūtu datus par attīstības tendencēm Latvijas telekomunikāciju tirgū.

Pētījuma rezultātu atskaiti un sīkāku informāciju varat iegūt:

Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv