Vācija ir tā valsts, pret kuru lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ir vispozitīvākā attieksme, salīdzinot ar pārējām G8 jeb pasaules attīstītāko valstu grupas dalībvalstīm. Gandrīz 2/3 Latvijas iedzīvotāju jeb 61 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2004. gada jūlijā atzina, ka viņiem ir „drīzāk pozitīvs” vai pat „ļoti pozitīvs” iespaids par Vāciju. Šādu tendenci atklāj TNS Baltijas Datu nama veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 ietvaros.

Pozitīva attieksme pret Vāciju, negatīva – pret ASV un Krieviju

Vācija, Francija, Kanāda un Lielbritānija ir tās valstis, pret kurām Latvijas iedzīvotājiem ir izveidojusies pozitīvāka attieksme nekā pret pārējām G8 valstīm: vairāk nekā puse aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka viņiem ir pozitīvs iespaids par šīm valstīm, bet vēl apmēram trešajai daļai iedzīvotāju iespaids ir neitrāls.

Apmēram puse iedzīvotāju pozitīvi vērtē arī Itāliju un Japānu, tomēr jāpiebilst, ka tai pat laikā vēl gandrīz puse iedzīvotāju pret tām ir pauduši vai nu neitrālu attieksmi, vai arī nav izteikuši nekādu vērtējumu. Tas liecina, ka mūsu valsts iedzīvotājiem vai nu pietrūkst informācijas par šīm valstīm, vai arī pret tām nav izveidojusies tik izteikta emocionāla attieksme kā pret pārējām iepriekš minētajām valstīm.

Savukārt ASV un Krievija ir tās valstis, par kurām Latvijas iedzīvotājiem ir vispretrunīgākie vērtējumi: apmēram trešā daļa iedzīvotāju pauž pozitīvu attieksmi, bet ceturtā daļa – negatīvu attieksmi. Pārējie iedzīvotāji ir pauduši vai nu neitrālu attieksmi, vai arī nav izteikuši savu viedokli par šīm lielvalstīm.

Arī pārējās vairāk nekā 60 valstīs, kurās notika Voice of the People 2004 aptauja, viskritiskākā attieksme ir pret Krieviju un ASV, bet vispozitīvākā – pret Kanādu. Rietumeiropas un Dienvidamerikas iedzīvotāji ir tie, kuriem ir viskritiskākā attieksme pret ASV.

Salīdzinot ar pasaules pētījuma datiem, latviešiem ir daudz pozitīvāka attieksme pret visām astoņām pētījumā aptvertajām valstīm. Attiecīgi arī negatīvu vērtējumu Latvijas iedzīvotāji ir pauduši retāk nekā citu valstu pārstāvji. Vienīgais izņēmums ir Krievija, pret kuru Latvijas iedzīvotāju vidū ir tikpat liels kritiski noskaņoto iedzīvotāju īpatsvars kā pārējās valstīs.

ASV ārpolitikas ietekme uz Latviju netiek vērtēta viennozīmīgi

Latvijas iedzīvotājiem nav viennozīmīga vērtējuma par ASV ārpolitikas ietekmi uz Latviju. Gandrīz trešā daļa šovasar aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (31 %) uzskata, ka ASV ārpolitika ir negatīvi ietekmējusi Latviju, bet tai pat laikā vairāk nekā ceturtā daļa (27 %) domā, ka ASV ārpolitikai ir pozitīva ietekme uz Latviju. Vēl ceturtā daļa iedzīvotāju (24 %) uzskata, ka ASV ārpolitikai nav ietekmes uz Latviju, bet gandrīz katram piektajam aptaujātajam (18 %) nav noteikta viedokļa šajā jautājumā.

Salīdzinot ar visām pasaules valstīm un pārējām Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm, Latvijā ir mazāks to cilvēku skaits, kas pozitīvi vērtē ASV ārpolitikas ietekmi uz savu valsti.

Vispasaules pētījuma dati atklāj, ka Vidusaustrumu (Izraēla, Turcija, Ēģipte) un Rietumāzijas (Pakistāna, Afganistāna), kā arī jau pieminētajos kritiski noskaņotajos Rietumeiropas un Dienvidamerikas reģionos ir vismazākais to iedzīvotāju skaits, kuri  pozitīvi vērtē ASV ārpolitikas ietekmi uz savu valsti. Taču Āfrikas reģiona iedzīvotāji ir pauduši visaugstāko pozitīvo vērtējumu par ASV ārpolitikas ietekmi uz savu valsti.

ASV – pasaules ekonomikas pieauguma veicinātāja

Aptaujātie iedzīvotāji izvērtēja ne tikai savu attieksmi pret ASV un tās ietekmi uz Latviju, bet arī to, kāda ir ASV loma tādu globālo jautājumu risināšanā kā pasaules ekonomikas pieaugums, terorisma apkarošana, nabadzības novēršana pasaulē, vides aizsardzība un miers pasaulē.

Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir piekrituši, ka ASV ir pozitīva loma pasaules ekonomikas pieauguma vecināšanā (44 % pozitīvu, 16 % negatīvu atbilžu), bet visretāk – ka ASV veicina mieru pasaulē (45 % negatīvu, 25 % pozitīvu atbilžu).

Pasaules pētījumā iedzīvotāji visbiežāk ir atzīmējuši, ka ASV veicina pasaules ekonomikas pieaugumu un terorisma apkarošanu. Savukārt mūsu valsts iedzīvotāju domas par pēdējo jautājumu – terorisma apkarošanu – dalās. Tikai nedaudz vairāk Latvijas iedzīvotāju (38 %) uzskata, ka ASV ir pozitīva loma terorisma apkarošanā, bet to iedzīvotāju skaits, kas atbalsta uzskatu par ASV negatīvo lomu terorisma apkarošanā, ir nedaudz mazāks (33 %).

Salīdzinot ar pasaules pētījuma datiem, latvieši retāk atzīst ASV pozitīvo lomu terorisma apkarošanā, vides aizsardzības jomā un miera uzturēšanā pasaulē, bet biežāk – tās pozitīvo lomu pasaules ekonomikas pieauguma veicināšanā un nabadzības novēršanā pasaulē.

Par aptauju

Minētie jautājumi kopā ar pārējiem vairāk nekā 20 sociālpolitiskajiem jautājumiem tika uzdoti starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 aptaujas laikā. Kopumā pasaulē šī pētījuma ietvaros tika veiktas 50 000 intervijas vairāk nekā 60 valstīs un pētījums atspoguļo vairāk nekā 1 miljarda pasaules iedzīvotāju viedokli un attieksmi pret dažādiem aktuāliem jautājumiem. Latvijā pētījumu veica TNS Baltijas Datu nams no 14. līdz 18. jūlijam, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule,
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv