Vairāk nekā trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju (76 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem) piekrīt apgalvojumam, ka uzņēmumiem vajadzētu vairāk darīt sabiedrības labā, nevis vienīgi to, ko pieprasa likumdošana. Šādu iezīmi rāda TNS Baltijas Datu nama šī gada jūlijā starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 laikā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka uzņēmumu devums sabiedrības labā nav pietiekams. Gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs (36 %) vecumā no 15 līdz 74 gadiem “pilnībā piekrīt” un vairāk nekā trešā daļa (40 %) “drīzāk piekrīt” apgalvojumam, ka uzņēmumiem vajadzētu vairāk darīt sabiedrības labā, nevis vienīgi to, ko pieprasa likumdošana. Savukārt tikai apmēram katrs 10 aptaujātais nepiekrīt šim apgalvojumam (14 %), no tiem 3 % “pilnībā nepiekrīt” un 11 % “drīzāk nepiekrīt”.

Salīdzinot rādītājus ar tuvākajām kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, tie būtiski neatšķiras. Lietuvas rādītāji ir līdzīgi Latvijas rādītājiem – 72 % iedzīvotāju piekrīt un 18 % nepiekrīt šim apgalvojumam. Igaunijā respondentu skaits, kuri piekrīt, ka uzņēmumiem vajadzētu vairāk darīt sabiedrības labā, nevis vienīgi to, ko pieprasa likumdošana, ir mazliet augstāks nekā pārējās Baltijas valstīs, proti, 82 % no respondentiem. Savukārt jāatzīmē, ka Čehijā, salīdzinot ar Baltijas valstīm, lielākā daļa no aptaujātajiem – katrs ceturtais (25 %) – nepiekrīt apgalvojumam, ka uzņēmumiem vajadzētu vairāk darīt sabiedrības labā, nevis vienīgi to, ko pieprasa likumdošana.

Apskatot jautājumu detalizētāk, respondentiem, izmantojot 5 baļļu skalu, kur 1 nozīmē “ļoti maznozīmīgs ieguldījums” un 5 nozīmē “ļoti nozīmīgs ieguldījums”, bija jānovērtē, cik lielu ieguldījumu, pēc viņu domām, publiskais un privātais sektors ir veicis dažādās sabiedrībai svarīgās nozarēs – nodarbinātībā, enerģētikā, ūdens kvalitātē, izglītībā un veselības jautājumos.

Vienīgā nozare, kur, Latvijas iedzīvotāju vērtējumā, nozīmīgāku ieguldījumu sniedz privātais sektors, ir nodarbinātība. Gandrīz trešā daļa respondentu (29 %), vērtējot privātā sektora devumu nodarbinātības veicināšanā, ir teikuši, ka tas ir nozīmīgs, kamēr publiskā sektora devumu šajā nozarē kā nozīmīgu ir vērtējuši mazliet vairāk nekā piektā daļa no aptaujātajiem (22 %). Visās pārējās nozarēs publiskā sektora ieguldījums tiek vērtēts kā krietni nozīmīgāks, piemēram, vairāk nekā divas piektdaļas aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (42 %) kā nozīmīgu vērtē publiskā sektora ieguldījumu izglītībā, savukārt nedaudz mazāk nekā divas piektdaļas (38 %) – publiskā sektora ieguldījumu enerģētikā.

Tomēr jānorāda, ka lielākā daļa respondentu visās nozarēs ne publiskā, ne privātā sektora ieguldījumu nevērtēja kā nozīmīgu.

Par aptauju

Minētie jautājumi kopā ar pārējiem vairāk nekā 20 sociālpolitiskajiem jautājumiem tika uzdoti starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 aptaujas laikā. Kopumā pasaulē šī pētījuma laikā tika veiktas 50 000 intervijas vairāk nekā 60 valstīs, atspoguļojot vairāk nekā 1 miljarda pasaules iedzīvotāju viedokli un attieksmi pret dažādiem aktuāliem jautājumiem. Latvijā pētījumu veica TNS Baltijas Datu nams 2004. gadā no 14. līdz 18. jūlijam, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.