Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2006.gada jūlijā – augustā veiktais pētījums liecina, ka kopumā gan darba devēji, gan bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētos subsidētās nodarbinātības pasākumus novērtē atzinīgi.

Subsidētās nodarbinātības pasākumi ir jauniešu – bezdarbnieku darba prakse pie darba devēja, invalīdu subsidētās nodarbinātības pasākumi, subsidētās nodarbinātības pasākumi dažādām bezdarbnieku grupām (piem., pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem, personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc soda izciešanas, ilgstošajiem bezdarbniekiem u.c.).

Iesaistīšanās iemesli NVA organizētajos subsidētās nodarbinātības pasākumos

Bezdarbnieki subsidētās nodarbinātības pasākumos galvenokārt iesaistās materiālu un sociālpsiholoģisku iemeslu dēļ. Biežāk minētie iemesli ir: vēlme atrast darbu (72 %) un saņemt algu, nopelnīt (38 %), kā arī vēlme „nokļūt cilvēkos” (11 %). Gandrīz 10 % aptaujāto kā svarīgus iemeslus ir minējuši arī vēlēšanos celt savu kvalifikāciju, pilnveidot esošās darba iemaņas, kā arī vēlēšanos apgūt jaunas prasmes un iemaņas.

Galvenokārt, kādu iemeslu dēļ Jūs esat piedalījies NVA organizētajos subsidētās nodarbinātības pasākumos?

Absolūtais vairākums bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumus uzskata par kopumā kvalitatīviem un lietderīgiem (90-96 %).

Kā pozitīvos faktorus par iesaistīšanos subsidētās nodarbinātības pasākumos bezdarbnieki min to, ka pasākumā ir iegūti jauni draugi un paziņas (70 %), pasākumā ir iegūta lielāka darba pieredze (58 %), kā arī tas, ka apgūtas jaunas profesionālās zināšanas, darba prasmes un iemaņas (56 %).

Ar kuriem no sekojošiem pozitīviem faktoriem Jūs esat saskāries NVA organizētajos subsidētās nodarbinātības pasākumos?

Visvairāk iekļauties darba tirgū ir bezdarbniekiem ir palīdzējusi: pasākumos atgūtā pašapziņa un pašpārliecība (94 %), apmācību praktiskā pielietojamība tālākajā darbā (93 %), noderīgu kontaktu (91 %), kā arī lielākas darba pieredzes iegūšana (90 %).

Profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējums

Vairums bezdarbnieku savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas pēc strādāšanas subsidētajās darba vietās ir vērtējuši kā kopumā labas (59 %) vai ļoti labas un teicamas (19 %), t.i. vidēji 7,6 punkti no 10 iespējamiem.

Arī darba devēji pasākumos nodarbināto bezdarbnieku profesionālās prasmes, iemaņas un darba pieredzi uzskata par pilnībā vai vismaz daļēji atbilstošu savām vajadzībām, jo vairums darba devēju bezdarbniekiem pārāk augstas prasības neizvirza.

Lūdzu, novērtējiet savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas pēc strādāšanas subsidētajās darba vietās?

Absolūtais vairākums (97 %) bezdarbnieku ir atzinuši, ka rekomendētu savam draugam vai paziņam, ja viņš nokļūtu bezdarbnieka statusā, piedalīties NVA organizētajos pasākumos, kuros viņi paši ir piedalījušies. Visbiežāk minētie rekomendēšanas iemesli ir tas, ka rodas iespēja atrast darbu un vēlāk iekļauties darba tirgū (41 %), tā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, iemaņas un apgūt jaunu profesiju (24 %), tas ir ceļš uz materiālā stāvokļa uzlabošanos un iespēju nopelnīt naudu (17 %).

Darbiekārtošanās pēc subsidētās nodarbinātības pasākumu pabeigšanas

Divas trešdaļas aptaujāto bezdarbnieku pēc subsidētās nodarbinātības pasākumu pabeigšanas darbā ir iekārtojušies (65 %). Trešdaļa darbā ir iekārtojušies 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā (32 %).

Cik mēnešu laikā pēc šo pasākumu pabeigšanas Jūs iekārtojāties darbā?

Pašreizējā profesija

Kopumā 61 % aptaujātie pašlaik strādājošie subsidētās nodarbinātības pasākumu dalībnieku strādā tajā pašā vai līdzīgā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos pasākumos. Pētījums arī liecina, ka kopumā 43 % aptaujāto pasākumu dalībnieku, kuri strādā arī pašlaik, strādā tajā pašā profesijā, kuru apguva NVA organizētajos pasākumos, bet 18 % – strādā līdzīgā profesijā, tomēr katrs ceturtais strādā pilnīgi citā profesijā (25 %). Savukārt 15 % bijušo bezdarbnieku ir iekārtojušies darbā profesijā, kurā strādāja jau iepriekš.

Sakiet, lūdzu, kurš no sekojošiem izteikumiem visprecīzāk atbilst Jūsu pašreizējai situācijai darba jomā?

Apmierinātība ar pašreizējo darbu

Absolūtais vairākums bijušo bezdarbnieku (92 %) kopumā ir apmierināti ar savu pašreizējo darbu.

Sakiet, lūdzu, kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar savu pašreizējo darbu?

TNS Latvia veiktais pētījums liecina, ka informācijas aprite starp NVA un darba devējiem tika vērtēta kā laba gan kvalitātes, gan apjoma ziņā. Arī pieteikumu sagatavošanas procesā darba devēji ir lūguši un arī saņēmuši nepieciešamo palīdzību no NVA. Intervētie darba devēji pauda apmierinātību gan ar darba devēju atlases un vērtēšanas procesu, gan ar bezdarbnieku atlases procesu.

Par pētījumu

Pētījumu „Bezdarbnieku darbiekārtošanās pēc iesaistīšanās pasākumos noteiktām personu grupām” pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasūtījuma veica no 2006. gada 6. jūlija līdz 3. augustam. Pētījumu atbalstīja Eiropas Sociālais fonds.

Pētījuma gaitā tika veikts kvantitatīvais pētījums, kura laikā aptaujāti 550 bezdarbnieki, kuri bijuši iesaistīti pasākumos noteiktām personu grupām, un kvalitatīvais pētījums – dziļās intervijas ar 11 darba devējiem, kuri organizējuši pasākumus noteiktām personu grupām. Pētījuma mērķis bija izstrādāt priekšlikumus pasākumu noteiktām personu grupām kvalitātes pilnveidošanai, novērtējot bezdarbnieku darbiekārtošanos pēc iesaistīšanās pasākumos noteiktām personu grupām.

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties internetā, NVA mājas lapā www.nva.lv

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Informāciju sagatavoja:

Signe Kaņējeva
Projektu vadītāja
t 7096300
e signe.kanejeva@tns.lv

Kontakti:

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 7096300
e laura.brica@tns.lv