Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Labklājības ministriju, kompetento institūciju darba aizsardzībā Inspecta Prevention un tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūru TNS Latvia ir uzsākusi apjomīgu pētījumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā, kura mērķis ir noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā, izstrādāt ieteikumus šo jomu regulējošās normatīvās bāzes pilnveidošanai un darba apstākļu un darba vides uzlabošanai Latvijas uzņēmumos. Kopumā paredzēts aptaujāt vairāk nekā tūkstoš darba devēju un 2,5 tūkstošus darba ņēmēju.

Pēc analīzes veikšanas plānots izstrādāt ieteikumus politikas veidotājiem, lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, kā arī sagatavot priekšlikumus par pasākumiem, kurus nepieciešams veikt darba vides uzlabošanai Latvijas uzņēmumos. Pētījumu rezultāti palīdzēs veidot uz pamatotiem datiem balstītu nodarbinātības politiku Latvijā, kas veicina darba vides kvalitāti un paaugstina produktivitāti uzņēmumos.

Pētījums tiek veikts ES struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda pirmās darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi” Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros.

Darba ņēmēji tiks aptaujāti viņu dzīves vietās tiešo interviju veidā, bet darba devēju aptauja tiks veikta telefoniski. Iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, un pētījuma rezultātus plānots prezentēt jau šī gada jūnija beigās.

Kontakti

Signe Kaņējeva
TNS Latvia projektu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv