Šodien publiskotais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Rīgas Stradiņa universitātes un pētījumu kompānijas TNS veiktais pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013” rāda, ka pēdējos trīs gados ir pieaugusi gan darba devēju, gan darba ņēmēju informētība par darba aizsardzības jautājumiem un līdzdalība rūpēs par drošu darba vidi, kā arī mazinājusies saslimstība ar arodslimībām.

Pēdējos gados vairāk arodslimību reģistrēts nevis tradicionāli par bīstamām uzskatītajās nozarēs (piemēram, būvniecībā, energoapgādē utt.), bet gan veselības un sociālās aprūpes jomā. Pēc ekspertu domām, tas gan skaidrojams nevis ar to, ka „bīstamās” nozares būtu kļuvušas mazāk bīstamas, bet gan ar to, ka citās jomās darba devēji un darbinieki sākuši pievērst vairāk uzmanības darba videi un veselības pārbaužu veikšanai.

Pētījuma rezultāti liecina, ka, lai arī pamazām, situācija darba apstākļu sakārtošanā uzņēmumos kopumā tomēr uzlabojas. Par pozitīvu tendenci liecina kopš 2010. gada, kad veikts iepriekšējais līdzīga rakstura pētījums, pieaugusī nodarbināto apmierinātība ar pašreizējo darbu, informētība par darba apstākļiem un darba vides riska faktoriem, kam loģiski seko pašu darba devēju pozitīvā nostāja par uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības prasību izpildei. Nenoliedzami, arī pēdējos gados LDDK piedāvātās bezmaksas darba vides risku novērtējuma iespējas un citi uzņēmējiem pieejami atbalsta instrumenti ir palīdzējuši uzlabot situāciju darba aizsardzības jomā.

Būtiski, ka pēdējos gados uzlabojusies tieši jauniešu – jauno darba tirgus dalībnieku un jauno darba devēju – izpratne (viedoklis, ka ir vērojami uzlabojumi darba aizsardzībā) par darba vides jautājumiem, kas 2011. gadā, kad tika publiskoti iepriekšējā pētījuma rezultāti, uzrādīja vissatraucošākās tendences. Jaunieši biežāk nekā citu vecuma grupu nodarbinātie, kā liecināja iepriekšējā pētījuma rezultāti, uzskatīja, ka darba drošības noteikumi un prasības uz viņiem neattiecas, un tām nepievērsa pietiekami lielu uzmanību.

Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013” tapis ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros un ir jau otrais šāda satura pētījums projekta laikā. Pētījums noslēdz piecus gadus ilgušo LDDK īstenoto projektu, kura ietvaros darba devējiem visā Latvijā bija pieejamas gan konsultācijas, gan izglītojoši materiāli, gan atbalsts drošākas darba vides izveidē.

Projekta aktivitātēs būtiska loma bijusi ciešai sadarbībai ar Labklājības ministriju (LM). LM valsts sekretāra vietnieks Ingus Alliks: „Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā” ir būtisks ne tikai situācijas apzināšanā Latvijas uzņēmumos, bet arī valsts politikas veidošanā, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus, pilnveidojot normatīvos aktus, kā arī plānojot nepieciešamos pasākumus darba tiesību un darba aizsardzības situācijas uzlabošanai. Jācer, ka projekta laikā veiktās aktivitātes uzņēmumos, iegūtās zināšanas apmācību semināros, konsultāciju centros un iegūtā pieredze sadarbībā ar darba aizsardzības profesionāļiem ir ļāvusi ikvienam apzināties darba aizsardzības prasību nozīmību un turpmāk darba devēji izmantos iegūto informāciju un nodrošinās pēc iespējas drošāku un veselībai nekaitīgāku darba vidi saviem darbiniekiem.”

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Projekts ir noslēdzies, taču tas nenozīmē, ka ir beigusies darba aizsardzības procesa pilnveidošana. Šajā jomā vēl daudz darāmā. Nākamajos gados ir būtiski koncentrēties uz sadarbību ar mazajiem un mikrouzņēmumiem, kuru skaits tieši pēdējos gados, pēc ekonomiskās krīzes ir būtiski pieaudzis un kurus sasniegt to nelielā mēroga dēļ ir daudz grūtāk. Tas būs galvenais mūsu izaicinājums turpmāk. Būtiski, lai arī nākamajā Eiropas Savienības struktūrfondu periodā šiem mērķiem tiktu piešķirts nepieciešamais finansējums, taču, ņemot vērā, ka atbalsts darba devējiem nepieciešams nepārtraukti, mūsu izveidotie reģionālie bezmaksas konsultāciju centri turpinās darbu arī starpposmā starp abiem Eiropas Savienības struktūrfondu periodiem.”

Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis: “Darba inspekcija augstu novērtē LDDK projektā īstenotās aktivitātes, gan organizējot atbalstu uzņēmumiem sakārtot darba vidi, gan izglītojot un apmācot darba devējus par būtiskiem darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Veicot uzņēmumu pārbaudes, mēs varam tikai vēlreiz apliecināt, ka vislabākā situācija darba apstākļu ziņā ir nevis tur, kur ir liels ieņēmumu apgrozījums un vadītāji brauc ar dārgākajām automašīnām, bet tur, kur darba devējam ir izpratne par cilvēkresursu nozīmi un ar to saistīto darba vides jautājumu sakārtošanu. Tā ir uzņēmuma darba kultūra, kas atšķir ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu uzņēmumu no tāda, kurš ir orientēts uz ātru peļņu īstermiņā. Darba devēja piemērs un attieksme pret darba drošības un darba tiesību jautājumiem uzņēmumā vislielākajā mērā nosaka kopējo uzņēmuma kultūru, kam seko vidējā līmeņa vadītāji un darbinieki.”

Pētījumu kompānijas TNS lielo klientu direktore Signe Kaņējeva norāda: “Mums bija patiess prieks jau trešo reizi kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti veikt šo apjomīgo pētījumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā. Ceram, ka pētījuma rezultāti palīdzēs pilnveidot uzņēmēju un darbinieku zināšanas darba aizsardzības jomā.”

Kaut arī pozitīvi vērtējams fakts par kopējo sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanos, šajā jomā nedrīkst apstāties, un informēšanas un izglītošanas procesam jāturpinās. Tikai tā varēs uzlabot kopējo drošības un tiesiskuma kultūru uzņēmumos kopumā. Nenoliedzami šajā ziņā lielu lomu spēlē tieši ES struktūrfondu atbalsts, un arī VDI izsaka cerību, ka nākamajā plānošanas periodā šiem sabiedrības izglītošanas un uzņēmumu atbalsta jautājumiem tiks iedalīts tik ļoti nepieciešamais finansējums.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia