Šogad, 20. maijā tiks atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena (International HR Day), kas jau arī Latvijā izveidojusies kā tradīcija. Par godu šim nozīmīgajam notikumam šī gada maijā vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica aptauju, kurā noskaidroja, kādas Latvijas strādājošo skatījumā uzņēmumos un iestādēs ir būtiskākās personāla vadības funkcijas, kāda ir personāla vadītāja loma un nozīme, kā arī, kāds ir ideāla personāla vadītāja raksturojums.

Šogad Starptautiskās personāla vadības dienas tēma ir “Shaping the new future” jeb “Jaunās nākotnes veidošana”. Tā kā Covid-19 pandēmija lielā mērā ir ietekmējusi pasaules ekonomiku un uzņēmējdarbību, t.sk. cilvēkresursus un to vadību, vairums organizāciju meklē veidus, kā pielāgoties pārmaiņām un “jaunajai nākotnei”, līdz ar to personālvadības loma un nozīme pieaug.

Neraugoties uz daudzajiem izaicinājumiem, ar ko pašlaik saskaras personālvadības joma kopumā, pētījums atklāj, ka darba ņēmēju skatījumā divas visbūtiskākās personālvadības funkcijas joprojām ir rūpes par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (29%) un personāla novērtēšana, attīstība, apmācības (24%), kam seko personāla administrēšana, lietvedība (17%).

Raksturīgi, ka, salīdzinot ar pirms diviem gadiem veikto pētījumu, būtiski ir pieaugusi nozīme tādai funkcijai kā ar atalgojumu saistītu jautājumu risināšana, kas potenciāli saistāms ar Covid-19 pandēmijas ietekmi uz uzņēmumiem un iestādēm.

Zīmīgi, ka nodarbinātajiem, kuri strādā lielajos uzņēmumos (250 un vairāk darbinieku), ir plašāka izpratne par personālvadības funkcijām, tas ir, viņi ir informētāki par personālvadības jomu kopumā uzņēmumā, iestādē, kurā strādā, un spēj nosaukt skaitliski vairāk īstenoto personālvadības funkciju. Iespējams, tas ir saistāms arī ar to, ka lielajos uzņēmumos, salīdzinot ar mazajiem vai mikro uzņēmumiem, visbiežāk tiek īstenoti daudzveidīgi un kompleksi personāla vadības un pārvaldības procesi.

Savukārt, sabiedriskajā sektorā (valsts vai pašvaldības iestādēs) strādājošie salīdzinoši biežāk ir norādījuši, ka tieši personāla novērtēšana, attīstība, apmācības, kā arī personāla administrēšana, lietvedība kopumā un arī pašreizējos apstākļos ir nozīmīgākas personālvadības funkcijas, kamēr privātajā sektorā nodarbinātie uzsver darbinieku motivēšanas un lojalitātes veicināšanas lomu un nozīmi.

Likumsakarīgi, zinošāki par dažādām personālvadības funkcijām ir uzņēmumu, iestāžu augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

Interesanti, ka sievietes būtiski biežāk kā vīrieši kā svarīgu funkciju ir nosaukušas sekmīgu informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp vadītāju un darbiniekiem. Savukārt gados jaunāki darbinieki (18-24 g.v.) caurmērā biežāk ir uzsvēruši personāla novērtēšanas, attīstības un apmācību lomu un nozīmi.

Vairāk funkciju spēj nosaukt un par svarīgām atzīst arī tie darbinieki, kuri uzskata, ka viņu  uzņēmumos, iestādēs personāla vadītāja, personāla speciālista loma COVID-19 pandēmijas situācijā ir palielinājusies, arī tie, kuri uzskata, ka darbs jaunajos apstākļos ir pozitīvi ietekmējis viņu emocionālo labsajūtu un veicinājis apmierinātību ar darbu kopumā, kas apstiprina personāla vadības lomu un nozīmi organizācijās.

Gandrīz piektdaļa (16%) visu Latvijas strādājošo ir norādījuši, ka personāla vadītāja, personāla speciālista loma COVID-19 pandēmijas apstākļos ir palielinājusies. Aptuveni puse (47%) uzskata, ka tā nav būtiski mainījusies un ir nemainīgi augsta.

Aptuveni puse (48%) darba ņēmēju uzskata, ka personāla vadītāji kopumā labi orientējas viņu uzņēmuma vai iestādes darbībā (funkcijās), pretēju viedokli pauž katrs desmitais (10%) aptaujātais.

Situācijā, kad personāla vadība (personāla vadītājs) daudzās organizācijās ir stratēģiskais partneris uzņēmuma, iestādes vienoto mērķu sasniegšanā, katrs trešais strādājošais (34%) pauž viedokli, ka personāla vadītāji, speciālisti piedalās viņu uzņēmuma, iestādes stratēģijas izstrādē, tikmēr pretējās domās ir katrs piektais (18%).

Kāds tad ir ideāla personāla vadītāja īpašību un prasmju “komplekts”? Interesanti, ka, raksturojot ideālo personāla vadītāju, darbinieki spontāni biežāk sauc dažādas rakstura īpašības (42%), kam seko profesionālās īpašības (35%) un ar izskatu saistīti parametri (8%).

Darba ņēmēju skatījumā “šodienas” ideālajam personāla vadītājam rakstura ziņā galvenokārt ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, pretimnākošam, tolerantam (12%), atsaucīgam, izpalīdzīgam (6%), kā arī godīgam, uzticamam, lojālam (6%).

Profesionālajā jomā ir jāprot uzklausīt, cienīt, rūpēties par darbiniekiem (10%), jābūt zinošam, kompetentam, erudītam (9%) un jāprot motivēt, pārliecināt (6%).  Pētījums arī atklāj, ka motivēšanas, pārliecināšanas prasmju nozīme šogad ir uzsvērta būtiski biežāk nekā iepriekš, kamēr kompetences prasmju nozīme ir norādīta retāk.

Savukārt ideāla personāla vadītāja ārējam izskatam ir jābūt sakoptam, solīdam (2%) un būtu ieteicams nēsāt lietišķu apģērbu (2%).

Kā norāda Kantar personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva: “Raksturīgi, ka gados jaunāki nodarbinātie (18 līdz 24 g.v.) kopumā ir ar salīdzinoši lielākām gaidām. Viņi biežāk sauc dažādas ideālam personāla vadītājam nepieciešamas īpašības un vidēji biežāk arī norāda, ka ideālam personāla vadītājam ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, pretimnākošam, tolerantam, atsaucīgam, izpalīdzīgam un pozitīvam, optimistiskam, apveltītam ar humora izjūtu, kā arī ar prasmi motivēt un pārliecināt”.

Tie darbinieki, kuri ir ļoti apmierināti ar savu pašreizējo darbu, caurmērā biežāk uzskata, ka ideāls personāla vadītājs ir smaidīgs, laipns, komunikabls un sabiedrisks, atvērts, kā arī tālredzīgs. Iespējams, lai esošajā situācijā darbinieki būtu laimīgi, apmierināti un motivēti, varētu teikt: lūk, šāds ir ideāla personāla vadītāja īpašību “komplekts” darbinieku skatījumā.

Par pētījumu

Pētījumu par dažādiem personāla vadības un darba tirgus jautājumiem, t.sk. personāla vadītāju lomu un funkcijām, vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2021. gada 11. līdz 14. maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 darba ņēmēju.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.
Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību. 

Signe Kaņējeva
Lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
tālr.: 67 096 300
e–pasts: signe.kanejeva@kantar.com