Klienti ir jebkura biznesa svarīgā sastāvdaļa, un viņi var piedzīvot dažādas pieredzes saskarsmē ar jūsu uzņēmumu – mirkļus, kas var piesaistīt vai atgrūst no jūsu zīmola.

Jums ir svarīgi uzzināt, kuri mirkļi satur izaugsmes iespējas – stiprina klientu lojalitāti un nodrošina jūsu uzņēmumam lielāku ROI.

Mēs palīdzēsim jums atklāt, optimizēt un aktivizēt tieši tos mirkļus, kas jebkurā saskarsmes ar jūsu zīmolu posmā klientos rada pozitīvas un noturīgas emocijas.

Klientu apmierinātība
Lai varētu optimizēt un realizēt jūsu uzņēmumam atbilstošākās klientu attiecību vadības stratēģijas, tās ir jānovērtē stratēģiskā un taktiskā līmenī.

Relationship TRI*M stratēģiski novērtē attiecības ar klientiem

Relationship TRI*M palīdz jums stiprināt klientu lojalitāti, atklājot to unikālo kodu, kas ir jebkuru sekmīgu attiecību ar klientiem pamatā.

Transaction TRI*M vērtē attiecības ar klientiem taktiskajos saskarsmes punktos

Transaction TRI*M mēra emocionālās reakcijas dažādos klientu mijiedarbības ar jūsu zīmolu posmos un identificē uzlabojumus, kas jums palīdzēs veidot ienesīgas klientu attiecības.

Darbinieku pētījumi

Darbinieki, tāpat kā klienti, ir vieni no svarīgākajiem jebkura biznesa pamatiem. Darbinieki būs tie, kas dzīvē īstenos jūsu uzņēmuma noteikto klientu attiecību vadības stratēģiju, dažādos saskarsmes punktos radot klientiem dažādas emocijas.

Darbinieki lielā mērā ir uzņēmuma panākumu garants, tāpēc sekošanai līdzi darbinieku apmierinātības un piesaistības rādītājiem ir būtiska nozīme. Palielinot darbinieku piesaistību uzņēmumā, tiek celta darba efektivitāte, palielināta darba produktivitāte, veicināta klientu apmierinātība, kas savukārt rada uzņēmuma apgrozījuma un peļņas paaugstināšanos.

Darbinieku piesaistība ir kas vairāk nekā tikai darbinieku apmierinātība vien. Patiesi piesaistīts darbinieks ir motivēts, strādā ar pilnu atdevi, identificējas ar uzņēmuma korporatīvo kultūru un mērķiem, un ir sava uzņēmuma reklamētājs, aizstāvis un labais ziņnesis.

Izmantojot integrēto TRI*M metodoloģiju, Kantar reizi divos gados veic pētījumu, lai noskaidrotu Latvijas strādājošo piesaistības rādītāju, tas ir, darbinieku līdzdalību uzņēmuma darbā un lojalitāti pret to. Pētījuma rezultātā tiek iegūts vispārējs pārskats par Latvijas uzņēmumos strādājošo attiecībām un tas kalpo kā etalonrādītājs Latvijas uzņēmumiem un iestādēm.

Darbinieku piesaistību mēs mērām ar TRI*M Employee commitment metodi

TRI*M darbinieku piesaistības (Employee commitment) indekss identificē darbinieku piesaistības pakāpi uzņēmumā un sniedz salīdzināšanas iespējas ar rādītājiem citās struktūrvienībās, dinamikā, kā arī ar lokāliem un globāliem etalonrādītājiem dažādās nozarēs un reģionos.

Darbinieku kā uzņēmuma veiktspējas pamatu mēs pētām ar TRI*M High Performance Organisation (HiPO) metodi

Darbinieku pētījumiem ir jāveicina ne tikai specifisku personālvadības mērķu sasniegšanu kā darbinieku apmierinātība, piesaistība vai iesaistīšanās, motivācija, bet jānodrošina arī kopējo uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšana, novedot pie augsta snieguma organizācijas.

TRI*M High Performance Organisation (HiPO) ir salīdzinošs darbinieku izpētes rīks, kas monitorē jūsu uzņēmuma veiktspēju. HiPO indekss darbinieku vērtējumā atspoguļo uzņēmuma sniegumu un parāda precīzu virzienu, kurā darboties tālāk, lai sasniegtu augsta snieguma organizāciju.

Ar TRI*M HiPO metodi jūs varat noteikt uzņēmuma spēcīgās puses un uzlabojamās jomas, kas veicina jūsu darbinieku piesaistību un sekmē biznesa panākumus.

Izmantojot TRI*M integrēto metodoloģiju, mēs veicam arī uzņēmuma iekšējo pakalpojumu kvalitātes vērtējuma mērījumu darbinieku vidū, darbinieku (vadītāju) 360 grādu novērtējumu, kā arī cita veida darbinieku pētījumus.

Darba devēja tēla izpēte

Liela nozīme jaunu darbinieku piesaistē ir uzņēmuma tēlam potenciālo darbinieku vidū. Uzņēmuma tēlu veido gan uzņēmumā strādājošie, gan darba devēja aktivitātes ārpus uzņēmuma – uzņēmuma vadītāju publiskais tēls, sniegtie pakalpojumi un produkti, saskarsme ar klientiem, informācija masu medijos, reklāma, finanšu panākumi un citi faktori.

Jau vairāk nekā desmit gadus Kantar veic ikgadējo darba devēju tēla (DDT) pētījumu, nosakot pievilcīgākos darba devējus Latvijā. DDT pētījumā ir ietverti jautājumi arī par to, ko darbinieki gaida no sava darba devēja, kādi ir darba devēju izvēles kritēriji, kā arī kāds ir pievilcīgāko darba devēju tēls. Pēdējā DDT pētījumā ir aplūkota arī emocionālo vajadzību nozīme darba devēja un darba ņēmēja izvēlē, ko mēs mērījām ar NeedScope metodi.

Apkalpošanas kvalitāte

Klientu apkalpošanas kvalitāte ir ļoti svarīgs katra uzņēmuma darbības posms, kam jāspēj nodrošināt mārketinga un citu veikto klienta piesaistes aktivitāšu uzburto ekspektāciju atbilstību reālajai klienta pieredzei klientu apkalpošanas brīdī.

Uzņēmuma viena no lielākajām vērtībām ir ilglaicīgie jeb lojālie klienti, kuri atgriežas un veic atkārtotus darījumus. Darbinieku mainības apstākļos un konkurences piesātinātos tirgos uzņēmumiem ir liels izaicinājums sabalansēt izmaksas ar atbilstoši augstu klientu apkalpošanas kvalitātes līmenī.

Mums ir vairāki atbilstoši risinājumi, prasmes un zināšanas, kas jūsu uzņēmumam palīdzēs izstrādāt un īstenot optimālu klientu apkalpošanas stratēģiju:

    • Noslēpumainais klients (Mystery Shopping) objektīvi novērtēs jūsu uzņēmuma darbinieku īstenoto klientu apkalpošanas kvalitāti dažādos saskarsmes punktos (veikalos, filiālēs, telefoniski, internetā, e-pastā u.t.t.);
    • Ar Transaction TRI*M apkoposim pašu klientu sniegto viedokli par saņemto apkalpošanu šajos saskarsmes punktos;
    • Mūsu klientu attiecību vadības eksperti izstrādās tieši jūsu uzņēmumam pielāgotu klientu apkalpošanas stratēģiju;
    • Mūsu darbinieku apmācību speciālisti palīdzēs jūsu uzņēmumā novadīt apmācības par to, kā visefektīvāk (sabalansējot izmaksas un kvalitāti) apkalpot klientus.