Sabiedriskā doma un sociālekonomiskās uzvedības izpratne ir mūsu sociālo pētījumu pamats. Sadarbībā ar dažādiem vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem, organizācijām un institūcijām mēs pētām to, ko domā un dara mūsdienu Latvijas iedzīvotāji.

Atziņas, ko mēs gūstam no sabiedriskās domas un sociālekonomiskajiem pētījumiem, palīdz mums labāk izprast mūsu valsts iedzīvotāju uzvedības ekonomiku (behavioral economics), kura savukārt ietekmē arī produktu, pakalpojumu un mediju patēriņu.

Sabiedriskā doma

Kantar veic sabiedriskās domas pētījumus, kuros tiek noskaidrots dažādu mērķa grupu (Latvijas iedzīvotāju, uzņēmēju, jauniešu u.c.) viedoklis par aktuālām tēmām. Tie ir gan Latvijas mēroga, gan starptautiski pētījumi.

Mūsu pieredze datu vākšanā, izmantojot klātienes, interneta un telefonintervijas, ļauj mums aptvert visgrūtāk sasniedzamās sabiedrības grupas. Savukārt stingrā un profesionālā pieeja pētījuma izstrādē nodrošina reprezentatīvu un pilnīgu sasniegto izlasi. Tas viss nodrošina augstas kvalitātes pētījuma rezultātus, kas ļauj identificēt sabiedrībai aktuālās problēmas noteiktās dzīves sfērās.

Kantar ir pieredze pētnieciskā atbalsta sniegšanā dažādu jomu un politiku lēmumu pieņēmējiem: veselības, izglītības, labklājības, sociālo pakalpojumu, vides, darba tirgus un nodarbinātības, kultūras un sporta, taisnīguma, kopienas integrācijas un citu politiku jomās.

Sociālekonomiskie pētījumi

Sabiedrības sociālekonomiskā uzvedība ir cieši saistīta ar iedzīvotāju mainīgajām vajadzībām. Tiek sagaidīts, ka valsts valdības īstenotajām politikām un sociālajām programmām ir jāatsaucas uz šīm mainīgajām vajadzībām.

Pēdējā laikā ir palielinājusies sabiedrības prasība pēc pamatojuma valdības, politisko partiju, kā arī dažādu nevalstisko organizāciju izdevumiem un veiktajām darbībām. Šādu pamatojumu sagatavošanai ir nepieciešami pārliecinoši, kvalitatīvi un inovatīvi pētījumi, kuru rezultāti sniedz būtisku atbalstu gan dažādu politiku un politisko stratēģiju izstrādē un attīstībā, gan šo politiku efektivitātes un ieguldīto resursu atdeves novērtēšanā.

Eirobarometrs

Mēs lepojamies ar to, ka Kantar grupa veic pasaulē lielāko politisko un sociālo pētījumu pasaulē – kopš 2004.gada Kantar veic sabiedriskās domas pētījumu Eirobarometrs (Eurobarometer).

Divas reizes gadā tiek veikts Eurobarometer Standard pētījumus, kura mērķis ir novērtēt pilsoņu attieksmi pret Eiropas Savienību un tās institūcijām, ka arī novērtēt ekonomisko situāciju Latvijā. Eurobarometer Standard ļauj salīdzināt rezultātus vairāku gadu griezumā. Kantar Latvia katru gadu sagatavo Eurobaromter Standard Nacionālo ziņojumu par Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu un attieksmi pret esošo sociālo, politisko un ekonomisko situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā.

Piecas-sešas reizes gadā Kantar veic Special Eurobarometer pētījumus, kuros ietverti jautājumi par aktuālām tēmām Latvijā un Eiropā: Eiropas institūcijas, Eiropas politika, Eiropas ekonomika, transports un pārvietošanās, kultūras patēriņš, klimata pārmaiņas, veselības aprūpe, ES Kopējā lauksaimniecības politika, prasmes un kvalifikācija, stratēģija „Eiropa 2020”, pacientu tiesības, dzimumu vienlīdzība u.tml.

Periodiski tiek veikti Eurobarometer kvalitatīvie pētījumi fokusgrupu diskusiju vai padziļināto interviju veidā, lai izprastu dažādas Eiropas Savienībā aktuālas tēmas.

Laika no 2011. līdz 2020. gadam Kantar veica Flash Eurobarometer pētījumus, kuru ietvaros ar telefoninterviju metodi tika noskaidrota pilsoņu vai specifisku mērķa grupu, piemēram, biznesa pārstāvju, jauniešu u.c., attieksme un viedoklis par dažādām aktualitātēm Eiropas Savienībā.

Eirobarometra starptautiskās atskaites var atrast šeit:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index