Fokusgrupas
Fokusgrupas jeb fokusa grupu diskusijas (Focus Group Discussion jeb FGD) ir viena no populārākajām kvalitatīvo pētījumu metodēm. FGD priekšrocība ir tāda, ka ar grupas diskusijas palīdzību var salīdzinoši ātri un padziļināti izprast patērētāju viedokli un veidu, kā ir veidojies šis uzskats. FGD laikā tās dalībnieki profesionāla Kantar grupu moderatora vadībā ne tikai apspriež kādu noteiktu tēmu, bet arī ģenerē jaunas idejas, kas var būt noderīgas zīmola, produkta, pakalpojuma, koncepta vai komunikācijas attīstībai.

Rīgas birojā mums ir speciāli aprīkotas telpas FGD veikšanai – Lielā zāle standarta FGD veikšanai ar 6-10 dalībniekiem grupā un Mazā zāle mini-FGD ar 3-5 dalībniekiem norisei.

FGD dalībnieki mēdz būt gan iedzīvotāji, gan uzņēmumu pārstāvji. Ar vecāku rakstisku atļauju FGD var piedalīties arī bērni un pusaudži. Šiem gados jaunajiem respondentiem FGD telpu mēs iekārtojam atbilstoši viņu vecumgrupas īpatnībām – ar spilveniem uz grīdas un atbilstošiem spēļu elementiem.

Fokusgrupas diskusija vidēji ilgst 1,5-2,5 stundas, bet, kā saka paši respondenti, laiks grupā paskrienot nemanot. Mēs cenšamies diskusiju veidot un vadīt tā, lai respondentiem būtu interesanti, lai viņi varētu brīvi paust savu viedokli un radošā atmosfērā ģenerēt jaunas idejas. Mums ir profesionāli grupu moderatori, kuriem ir liela pieredze grupas dinamikas vadībā, un kuri spēj brīvi sarunāties ar grupas dalībniekiem viņu dzimtajā – latviešu vai krievu – valodā.

Padziļinātās intervijas
Padziļinātās intervijas (In-depth Interviews jeb IDI) ir kvalitatīvo pētījumu metode, kuras laikā intervijas moderators (intervētājs) un respondents viens pret vienu runā par kādu noteiktu tēmu. Atšķirībā no kvantitatīvās intervijas, kur ir standartizēti jautājumi ar jau dotiem atbilžu variantiem, padziļinātajās intervijās mēs izmantojam vadlīnijas ar atvērtiem jautājumiem – respondents var brīvā formā sniegt atbildes uz tiem, paužot savas domas un padziļināti izskaidrojot savu viedokli vai rīcību.

Mūsu birojā Rīgas centrā ir īpaši aprīkota telpa padziļinātajām intervijām, kur intervētājs un moderators var diskrēti sarunāties.

Padziļināto interviju dalībnieki var būt gan iedzīvotāji, gan uzņēmumu īpašnieki, vadītāji vai speciālisti. Bērniem un pusaudžiem mēs veidojam diādes vai triādes – padziļinātajā intervijā vienlaikus piedalās attiecīgi divi vai trīs bērni vai pusaudži, kas ir draugi, un kas moderatora vadībā runā par noteikto tēmu un draudzīgā atmosfērā papildina viens otra teikto. Protams, ka bērnus un pusaudžus mēs intervējam tikai ar viņu vecāku rakstisku atļauju.

Padziļinātā intervija parasti ilgst 1-2 stundas. Tā kā lielāko intervijas daļu respondents runā viens pats, mēs veidojam sarunas vadlīnijas tā, lai visu intervijas laiku noturētu viņa uzmanību un viņš varētu koncentrēties sarunai. Padziļinātās intervijas vada mūsu profesionālie fokusgrupu moderatori ar pieredzi starppersonu komunikācijas vadīšanā. Mūsu moderatori spēj brīvi uzturēt sarunu respondentu dzimtajā – latviešu vai krievu – valodā.