Pētījums par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem

INFORMĀCIJAS LAPA par pētījumu

“Pētījums par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem”

Id. Nr. VM 2019/18/ESF

Personu apvienība Rīgas Stradiņa universitāte un SIA “TNS Latvia” (Latvijā darbojas ar vārdu Kantar) Veselības ministrijas uzdevumā veic pētījumu par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības paradumiem un tos ietekmējošiem faktoriem, kas tiek īstenots ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. Pētījums tiek veikts laika posmā no 2020. gada septembra līdz 2021. gada aprīlim.

Pētījuma mērķis ir izzināt Latvijas iedzīvotāju viedokli, lai apzinātu visaktuālākās problēmas seksuālās un reproduktīvās veselības jomā un plānotu turpmāko informācijas un veselības aprūpes pieejamības pilnveidošanu.

Pētījuma ietvaros tiks aptaujāti 4000 Latvijas iedzīvotāju. Mājsaimniecību, kurās tiek veikta aptauja, izvēle notiek pēc nejaušības principa.

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Visa pētījumā iegūtā informācija tiks apstrādāta apkopotā, anonīmā veidā, neidentificējot konkrētu personu.

Respondentam ir tiesības jebkurā laikā atteikties turpināt aizpildīt aptaujas anketu, bet šādā gadījumā tā nebūs derīga.

Intervijas veic SIA “TNS Latvia”, reģ. Nr. 40003162446, adrese: Kronvalda bulvāris 3-2, Rīga. Lauka darba vadītāja Santa Tolka, tālr. 67096300, e-pasts: santa.tolka@kantar.com.

SIA “TNS Latvia” ir reģistrēts Datu valsts inspekcijā (Apstrādes reģ. Nr. 006397), kas apliecina, ka iegūtie personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.