Pētījumu par Latvijas iedzīvotāju veselību, tai skaitā psihisko veselību

INFORMĀCIJAS LAPA par pētījumu

“Pētījums par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā” ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”,

Id. Nr. VM 2018/32/ESF

Personu apvienība Rīgas Stradiņa universitāte un Kantar, SIA “TNS Latvia” (Latvijā darbojas ar vārdu Kantar) Veselības ministrijas uzdevumā veic pētījumu par Latvijas iedzīvotāju veselību, tai skaitā psihisko veselību. Pētījums tiek veikts laika posmā no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada septembrim.

Pētījuma mērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli, tai skaitā psihisko veselību un pētījums kalpos kā pamatojums labākai veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu plānošanai un nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem.

Pētījuma ietvaros pieredzējuši SIA “TNS Latvia” intervētāji veiks 3500 intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem. Mājsaimniecību, kurās tiek veiktas intervijas, izvēle notiek pēc nejaušības principa.

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Visa pētījumā iegūtā informācija tiks apstrādāta apkopotā, anonīmā veidā, neidentificējot konkrētu personu.

Respondentam ir tiesības jebkurā laikā atteikties atbildēt uz kādu jautājumu, bet šādā gadījumā intervija tiks pārtraukta un nebūs derīga.

Intervijas veic Kantar, SIA “TNS Latvia”, reģ. Nr. 40003162446, adrese: Kronvalda bulvāris 3-2, Rīga. Lauka darba vadītāja Santa Tolka, tālr. 67096300, e-pasts: santa.tolka@kantar.com.

SIA “TNS Latvia” ir reģistrēts Datu valsts inspekcijā (Apstrādes reģ. Nr. 006397), kas apliecina, ka iegūtie personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.