SIA “TNS Latvia” veikto aptauju dalībnieku privātuma politika

SIA “TNS Latvia” veikto aptauju dalībnieku privātuma politika

Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā mēs vācam, uzglabājam un izmantojam SIA “TNS Latvia” veikto aptauju dalībnieku sniegtos personas datus. Šī politika attiecas uz aptaujām, kas veiktas pa tālruni, aptauju dalībnieku dzīvesvietās, publiskās vietās, tiešsaistē vai SIA “TNS Latvia” birojā.

Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar aptauju dalībnieku privātuma politiku.

Kas mēs esam

SIA “TNS Latvia”, reģ.Nr.40003162446, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 3-2, Rīga, LV-1010, ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. www.kantar.lv

SIA “TNS Latvia” ietilpst Kantar grupā, kas ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. www.tnsglobal.com

Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām. www.kantar.com

Darbību regulējošie normatīvie akti un noteikumi

SIA “TNS Latvia” darbību ietekmē Latvijas iedzīvotāju gatavība piedalīties aptaujās, tādēļ mums ir svarīgi ievērot visus normatīvos aktus un regulējumus attiecībā uz aptauju veikšanu un personas datu apstrādi, lai nodrošinātu aptauju dalībnieku konfidencialitāti un personas datu aizsardzību.

SIA “TNS Latvia”, veicot aptaujas, ievēro ICC/ESOMAR (www.esomar.org) un SIA “TNS Latvia” aptauju veikšanas standartus, kā arī personas datu aizsardzības regulējuma prasības.

Par aptaujām

SIA “TNS Latvia” ik gadu veic vairāk par 300 pētījumu projektiem par visdažādākajām tēmām, tostarp sociāli nozīmīgām aktualitātēm Latvijā, mediju patēriņa mērījumus, dažādu produktu un pakalpojumu lietošanas pieredzi, zīmolu un komunikācijas stratēģiju novērtējumu, klientu un darbinieku stratēģiju mērījumus.

SIA “TNS Latvia” ar aptauju dalībniekiem sazinās šādos veidos:

 • Mājsaimniecības adrese ir nejauši izvēlēta aptaujas veikšanai un kāds no mājsaimniecības locekļiem tiek aicināts piedalīties aptaujā;
 • Nejauši ģenerēts tālruņa numurs iekļauts aptaujas numuru sarakstā un adresāts tiek aicināts piedalīties aptaujā;
 • Aptaujas dalībnieks ir piedalījies kādā no SIA “TNS Latvia” veiktajām aptaujām un piekritis piedalīties citās aptaujās, norādot savu tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi;
 • SIA “TNS Latvia” aptauju veic Pasūtītāja uzdevumā, izmantojot Pasūtītāja (Pārziņa) dotu darbinieku, klientu vai sadarbības partneru datu bāzi. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir personas datu Pārzinis un SIA “TNS Latvia” – Apstrādātājs un personas datu apstrādi veic tikai tādā apjomā un veidā, kā norādījis Pārzinis;
 • Jūsu kontaktinformācija atrodama internetā publicētās vietnēs un datu bāzēs (piemēram, uzņēmumu un iestāžu mājas lapās, dažādu speciālistu reģistri).

SIA “TNS Latvia” ar aptauju dalībniekiem sazinās telefoniski, dzīvesvietā, e-pastā vai publiskās vietās ar mērķi:

 • aicināt piedalīties aptaujā;
 • precizēt informāciju par aptauju, kurai aptaujas dalībnieks piekritis;
 • atkārtoti sazināties, lai precizētu aptaujā sniegtās atbildes (ja aptaujas dalībnieks tam piekritis un pirms veikta datu anonimizēšana);
 • precizēt aptauju dalībnieku personas datus (regulāru aptaujas dalībnieku paneļu gadījumā);
 • informēt par iegūtajām balvām un vienoties par to piegādi.

 

Piedalīšanās aptaujās ir brīvprātīga un ļauj aptaujas dalībniekam ar sniegto viedokli ietekmēt Latvijas un Eiropas uzņēmumu un institūciju attīstības virzienu, jo aptauju rezultāti mūsu klientiem kalpo par pamatu stratēģisku lēmumu pieņemšanā.

Aptauju dalībnieku sniegtās atbildes ir konfidenciālas un tās tiek analizētas apkopotā veidā, ja vien aptaujas dalībnieks nav piekritis kopā ar atbildēm atklāt savu identitāti.

 

Personas dati un sensitīva informācija

SIA “TNS Latvia” apstrādā aptauju dalībnieku personas datus šādiem nolūkiem:

 Datu kategorija  Apstrādes nolūki, gadījumi

 Vārds, uzvārds

 

 • Ja par piedalīšanos aptaujā paredzēta monetāra atlīdzība;
 • Pārziņa iesniegtu kontaktu sarakstu apstrāde
 e-pasts
 • Uzaicinājumu piedalīties aptaujās nosūtīšanai
 • Informācijas par balvām un balvu nosūtīšanai
 • TNS Forum dalībniekiem apsveikumu svētkos nosūtīšanai
 Tālruņa numurs
 • Telefonaptauju veikšanai
 • Aicinājumiem piedalīties aptaujās SIA “TNS Latvia” birojā
 • Aptauju kvalitātes kontroles nolūkam
 • Tiešajās intervijās atkārtotai saziņai aptaujas materiālu pieņemšanai/nodošanai
 Mājsaimniecības adrese
 • Balvu nosūtīšanai, izmantojot Latvijas Pasts pakalpojumus
 • Aptauju iedzīvotāju dzīvesvietā gadījumā – pētījuma maršruta kontrolei
 Dzimums, vecums, tautība, izglītība, nodarbošanās, ienākumu apmērs
 • Lai aptauju dati atspoguļotu visas Latvijas iedzīvotāju viedokli, mums svarīgi aicināt piedalīties aptaujās dažādu iedzīvotāju grupu pārstāvjus dalījumā pēc dažādiem demogrāfijas rādītājiem. Aptaujās iegūtie dati tiek analizēti šo demogrāfijas grupu griezumā nevis individuālā aptaujas dalībnieka līmenī.
 Intervijas audio ieraksts
 • Telefoninterviju, tiešo interviju audio ieraksti tiek izmantoti kvalitātes kontroleiPadziļināto interviju un grupu diskusiju audio ieraksti tiek veikti, lai atkārtoti noklausītos aptauju dalībnieku sniegtos viedokļus un sagatavotu pētījuma atskaiti

 

Iegūto informāciju SIA “TNS Latvia” apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai aptauju īstenošanai:

 • Aptaujās iegūtie dati tiek analizēti, apvienojot visu pētījuma dalībnieku sniegtos viedokļus. Šādā apkopotā veidā, bez iespējas identificēt konkrētu aptaujas dalībnieku, dati tiek nodoti SIA “TNS Latvia” klientiem;
 • Kontaktinformācija nepieciešama mūsu sadarbības nodrošināšanai. Šie dati ir pieejami ierobežotam SIA “TNS Latvia” darbinieku lokam, kuri to apstrādē ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.

Apliecinām, ka aptaujas dalībnieku kontaktinformāciju SIA “TNS Latvia” izmantos tikai aptauju veikšanai, un nekādā gadījumā tā netiks izmantota citiem ar aptaujām nesaistītiem mērķiem.

Bērnu aptaujas

Mēs apzināti neaicinām bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem, piedalīties pētījumos bez saskaņošanas ar personām, kurām ir vecāku atbildība par bērnu.

Gadījumos, kad aptaujā nepieciešams iesaistīt bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem, mēs jautājam rakstisku piekrišanu datu apstrādei personām, kurām ir vecāku atbildība par bērnu.

Konfidencialitāte un datu drošība

SIA “TNS Latvia” konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu aptaujas dalībnieku sniegtos personas datus. Mūsu drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi mūsu darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

SIA “TNS Latvia” reaģē uz aptaujas dalībnieku iebildumiem par aptaujas veikšanu un veic visas darbības, lai novērstu aptaujas dalībnieka iebildumus.

Par personas datu apstrādes iebildumiem aptaujas dalībniekiem ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis: 67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

 

Datu nodošana trešajām pusēm

Aptauju dalībnieku personas dati ir konfidenciāla informācija un tā bez  aptaujas dalībnieka piekrišanas vai cita tiesiska pamata netiek nodota trešajām personām. Aptauju pasūtītāji saņem apkopotus, anonimizētus datus bez iespējas identificēt konkrētu aptaujas dalībnieku, izņemot gadījumus, kad aptaujas dalībnieks piekritis atklāt savu identitāti.

Aptauju dalībnieku personas datus var savākt, uzglabāt, pārsūtīt vai apstrādāt SIA “TNS Latvia” māsas uzņēmumi WPP/Kantar grupā vai trešās puses pakalpojumu sniedzēji ar pētniecību saistītu mērķu sasniegšanai, piemēram, aptaujas datu savākšana, balvu piegāde. Visiem sadarbības partneriem ir saistoši SIA “TNS Latvia” prasībām atbilstoši konfidencialitātes un drošības standarti.

Reizēm SIA “TNS Latvia” aptaujas tiešsaistē veic sadarbībā ar pētījumu pasūtītājiem, izmantojot pasūtītāja sagatavotās aptaujas anketas. Šādā gadījumā pasūtītājs nepastarpināti saņem atbildes uz aptaujas jautājumiem, bet nesaņem aptaujas dalībnieku personas datus (e-pasts, tālrunis, vārds, uzvārds), ja vien aptaujas dalībnieks tam nav devis savu piekrišanu.

Datu uzglabāšanas termiņš

Aptauju datus mēs uzglabājam anonimizētā veidā, t.i. aptaujā sniegtā informācija nav sasaistāma ar konkrētu aptaujas dalībnieku, izņemot gadījumus, kad aptaujas dalībnieks piekrīt atklāt savu identitāti.

Personas dati tiek saglabāti tikai uz laiku, kas nepieciešams paredzētai un likumīgai apstrādei un dzēsti 12 mēnešu laikā pēc apstrādes noslēgšanas vai tādā termiņā, kāds paredzēts personas datu apstrādes līgumā. Personas dati tiek likvidēti, neapdraudot to konfidencialitāti.

 

Aptauju dalībnieku tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, aptaujas dalībniekam ir tiesības būt informētam par savu personas datu apstrādi. Lai iegūtu informāciju par SIA “TNS Latvia” rīcībā esošajiem aptaujas dalībnieka personas datiem, apstiprinātu, labotu vai dzēstu tos, Jums jāiesniedz rakstisks pieprasījums uz e-pasta vai pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Sazinieties ar mums”. Uz aptauju dalībnieka pieprasījumiem atbildēsim iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Aptauju dalībniekiem ir sekojošas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:

 • Atteikties no dalības aptaujās un atsaukt piekrišanu
 • Piekļūt saviem personas datiem
 • Labot datus
 • Ierobežot vai atteikties no datu apstrādes
 • Iebilst pret personas datu apstrādi
 • Tiesības uz datu dzēšanu jeb “tikt aizmirstam”
 • Tiesības uz datu pārnesamību

Sīkdatnes un automātiski reģistrēta informācija

SIA “TNS Latvia” aptauju veikšanai var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni.

Tiešsaistes aptauju ietvaros SIA “TNS Latvia” automātiski reģistrē informāciju par pārlūkprogrammas tipu un operētājsistēmu.

Informācija apkopotā veidā tiek izmantota, lai analizētu iekārtu lietošanas tendences un optimizētu aptauju rīkus.

 

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “TNS Latvia” aptauju dalībnieku privātuma politiku vai mūsu veiktajām aptaujām, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA “TNS Latvia”
Rīga, Kronvalda bulvāris 3-2, LV-1010.
t 67096300
w www.kantar.lv
Par aptaujām: tns@tns.lv
Jautājumi saistībā ar personas datiem: datuaizsardziba@kantar.com
Datu aizsardzības speciālists Ravinder Roopra ravinder.roopra@kantar.com