TNS Latvija tyrimų Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kaip mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos pateikia TNS Latvija Ltd. tyrimų dalyviai. Ši politika yra susijusi su telefoniniais tyrimais, tyrimais, kurių metu dalyviai yra lankomi namuose, apklausomis, apliekamomis viešose vietose, internetu arba TNS Latvija biure.

Politikoje minima sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, padedančią identifikuoti specifinį asmenį.

Kviečiame Jus atidžiai perskaityti Privatumo politiką tyrimų dalyviams.

Kas mes esame

TNS Latvija, Ltd., registracijos nr. 40003162446, registruota adresu Kronvalda bulvaris 3-2, Ryga, LV-1010, yra lyderiaujanti rinkos tyrimų ir konsultacijų agentūra Latvijoje, turinti daugiau nei 25-erius metus patirties rinkos, visuomenės nuomonės ir medijų tyrime. Mes tiekiame verslo augimo rekomendacijas savo klientams. www.kantar.lv

TNS Latvija, Ltd. priklauso Kantar grupei, vienai iš didžiausių rinkos tyrimų bendrovių, turinčių ekspertų daugiau nei 90-yje pasaulio šalių. www.tnsglobal.com/

Kantar grupė yra viena iš pasaulio lyderių duomenų, rekomendacijų ir konsultacijų tiekime. www.kantar.com

Mūsų verslą reguliuojantys įstatymai ir nuostatai

TNS Latvija, Ltd. verslas priklauso nuo Latvijos gyventojų pasirengimo dalyvauti tyrimuose, todėl mums yra svarbu apžvelgti visus įstatymus ir nuostabus, kurie gali būti pritaikyti šiems tyrimams ir asmens duomenų apdorojimui, kad galėtume užtikrinti dalyvių konfidencialumą ir jų asmens duomenų apsaugą.

Vykdant tyrimus, TNS Latvija, Ltd. laikosi ICC/ESOMAR (www.esomar.org) ir TNS Latvija, Ltd. duomenų tyrimų standartų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Apie tyrimus  

Kiekvienais metais, TNS Latvija Ltd. įvykdo daugiau nei 300 tiriamųjų projektų įvairiomis temomis, tokiomis kaip socialiai svarbios temos, Latvijoje aktualios temos, medijos naudojimo matavimai, patirtis naudojant įvairius produktus ir paslaugas, prekių ženklų ir komunikacijos strategijų įvertinimas ir kliento bei darbuotojų kolektyvo strategijų matavimas.

TNS Latvija, Ltd. bendrauja su tyrimo dalyviais šiais būdais:

 • Namų adresas tyrimui parenkamas atsitiktinai, ir kai kurie to namų ūkio nariai yra pakviečiami dalyvauti tyrime.
 • Atsitiktinai surinktas telefono numeris, esantis tyrimo sąraše – adresatas – yra pakviečiamas dalyvauti tyrime.
 • Tyrimo dalyvis dalyvavo kitame TNS Latvija, Ltd. rengtame tyrime, ir jis/ji sutiko dalyvauti ateityje rengiamuose tyrimuose duodama(s) savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą.
 • TNS Latvija, Ltd. vykdo Kliento užsakytą tyrimą ir naudoja darbuotojų, klientų arba partnerių duomenis, kuriuos pateikia Klientas (Duomenų Valdytojas). Šiuo atveju Klientas yra Duomenų Valdytojas, bet TNS Latvija, Ltd. yra Duomenų Apdorotoja, ir ji apdoroja duomenis tik tiek ir tik tokiu būdu, kokį nurodė Duomenų Valdytojas.
 • Jūsų kontaktai gali būti rasti viešose interneto svetainėse (pavyzdžiui, Jūsų įmonių arba organizacijų svetainėse ir įvairių specialistų registruose).

TNS Latvija, Ltd. skambina dalyviams telefonu, susitinka su jais jų gyvenamosiose vietose arba viešose vietose arba rašo jiems elektroninius laiškus šiais tikslais:

 • pakviesti dalyvauti tyrime;
 • patikslinti informaciją apie tyrimą, kuriame dalyvis sutiko dalyvauti;
 • pakartotinai susisiekti norint pasitikslinti atsakymus, pateiktus tyrime (jeigu tyrimo dalyvis sutiko su tuo prieš duomenų anonimizaciją);
 • patikslinti tyrimo dalyvio asmens duomenis (reguliarių tyrimo dalyvių);
 • informuoti apie uždirbtas dovanas ir jų pristatymą.

Dalyvavimas tyrimuose yra savanoriškas. Tai yra galimybė dalyviams panaudoti savo nuomonę įtakojant pokyčius Latvijoje ir Europos valstybėse bei įstaigose, nes tyrimų rezultatus mūsų klientai naudoja priimdami strateginius sprendimus.

Tyrimų dalyvių pateikti atsakymai yra konfidencialūs ir yra naudojami tik apibendrintai, išskyrus tuos atvejus, kai dalyvis/dalyvė nesutinka pateikti savo tapatybės kartu su atsakymais.

Asmens duomenys ir neskelbtina informacija

TNS Latvija, Ltd. apdoroja tyrimų dalyvių asmens duomenis šiais tikslais:

Duomenų kategorija Apdorojimo tikslas, atvejai
  Vardas, pavardė
 • Jeigu už dalyvavimą tyrime yra suplanuotas piniginis prizas;
 • Kontaktų sąrašo, pateikto Duomenų Valdytojo, apdorojimas
  El. paštas
 • Išsiųsti pakvietimą dalyvauti tyrime
 • Išsiųsti informaciją apie apdovanojimus ir išsiųsti apdovanojimus
 • Išsiųsti sveikinimus TNS Forumo dalyviams
  Telefono     numeris
 • Atlikti tyrimus telefonu
 • Pakviesti dalyvauti tyrimuose TNS Latvija, Ltd. biure
 • Kontroliuoti tyrimų kokybę
 • Pakartotinei komunikacijai tiesioginiuose interviu, kad dalyvis galėtų priimti/pateikti tyrimo medžiagą
  Namų adresas
 • Išsiųsti apdovanojimus per Latvijas Pasts
 • Jei tyrimas vyksta gyvenamojoje vietose, tokiu atveju adresas yra naudojamas kontroliuoti tyrimo maršrutą
  Lytis, amžius,     tautybė,   išsilavinimas,     profesija,   pajamų dydis
 • Kad tyrimo duomenys galėtų atspindėti visų Latvijos gyventojų nuomones, mums svarbu pakviesti visų skirtingų gyventojų grupių atstovų, atskirtų įvairiais demografiniais kriterijais. Duomenys, surinkti tyrimų metu, yra analizuojami ne individualiai, bet pagal šias demografines grupes.
  Interviu garso     įrašas
 • Telefoninių interviu ir tiesioginių interviu įrašai yra naudojami kokybei kontroliuoti.
 • Pagilintų interviu ir grupinių diskusijų garso įrašai yra naudojami klausantis grupių dalyvių nuomonių pakartotinai ir ruošiant tyrimo atskaitą.

 

TNS Latvija, Ltd. apdoroja gautą informaciją sąžiningai ir teisėtai. Informacija yra naudojama tik vykdant šiuos tyrimus:

 • Tyrimų metu surinkti duomenys yra analizuojami po visų dalyvių nuomonių apibendrinimo. Duomenys yra pateikiami TNS Latvija, Ltd. klientams apibendrinti, be jokios galimybės identifikuoti specifinį tyrimo dalyvį;
 • Kontaktinė informacija yra reikalinga mūsų bendradarbiavimui. Šie duomenys yra prieinami labai ribotam TNS Latvija, Ltd. darbuotojų skaičiui, kurie savo darbe taiko asmens duomenų apsaugos įstatymus.

Mes patvirtiname, kad kontaktinę dalyvių informaciją TNS Latvija, Ltd. naudos tik tyrimų vykdymui. Informacija nebus naudojama jokiais kitais su tyrimais nesusijusiais tikslais.

Vaikų dalyvavimas tyrimuose

Mes niekada sąmoningai nekviečiame jaunesnių nei 16-os metų amžiaus vaikų dalyvauti tyrimuose be asmenų, atsakingų už vaiką, sutikimo.

Tokiais atvejais, kai tyrimas reikalauja jaunesnių nei 16-os metų amžiaus vaikų dalyvavimo, mes prašome raštiško sutikimo duomenų apdorojimui iš asmenų, atsakingų už vaiką.

Konfidencialumas ir duomenų sauga  

Konfidencialumas TNS Latvija, Ltd. yra labai svarbus, todėl mes imamės atitinkamų technologinių ir organizacinių veiksmų, kad apsaugotume tyrimo dalyvių asmeninius duomenis. Mūsų saugos procedūros atitinka asmens duomenų apsaugai taikomus įstatymus ir nuostatus.

Visi mūsų darbuotojai laikosi konfidencialumo, saugos ir asmens duomenų apsaugos politikos.

TNS Latvija, Ltd. reaguoja į tyrimo dalyvių skundus dėl tyrimo vykdymo eigos ir daro viską, kad tokių skundų nekiltų.

Tyrimo dalyviams yra leidžiama pateikti nuomonę apie asmens duomenų apdorojimo procesą prižiūrinčiai institucijai – Duomenų Būsenos Inspektoriatui, esančiam Rygoje, Blaumaņa iela 11/13-15, telefonas: 67223131, el. pašto adresas: info@dvi.gov.lv.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Tyrimo dalyvių asmens duomenys yra konfidenciali informacija, kuri nėra perduodama tretiesiems asmenims be dalyvio sutikimo ar kito teisinio pagrindo. Tyrimus užsakantys klientai gauna apibendrintus, anonimizuotus duomenis be jokios galimybės identifikuoti specifinį tyrimo dalyvį, išskyrus tuos atvejus, kai dalyvis aiškiai sutinka nurodyti savo tapatybę.

Tyrimo dalyvių asmens duomenys gali būti surinkti, perkelti arba apdoroti TNS Latvija, Ltd. padalinių, įtrauktų į WPP/Kantar grupę arba trečiųjų asmenų, kurie suteikia tyrimų paslaugas, pavyzdžiui, duomenų rinkimo arba apdovanojimų pristatymo. Visi partneriai yra atsakingi už konfidencialumo ir saugumo standartų, atitinkančių TNS Latvija, Ltd. reikalavimus, laikymąsi.

Kartais TNS Latvija, Ltd. vykdo bendrus tyrimus su klientais, kurie juos užsako, ir naudojasi tokių klientų pateiktais klausimynais. Tokiais atvejais klientas gauna tiesioginius atsakymus į klausimyno klausimus, bet negauna dalyvio asmens duomenų (el. pašto adreso, telefono numerio, vardo, pavardės), nebent tyrimo dalyvis tam nedavė tiesioginio sutikimo.

Duomenų saugojimo laikotarpis  

Mes saugome tyrimų duomenis anonimiškai, t. y. tyrimo metu surinkta informacija negali būti susieta su jokiu specifiniu tyrimo dalyviu, išskyrus tuos atvejus, kai specifinis tyrimo dalyvis aiškiai sutiko nurodyti savo tapatybę.

Asmens duomenys yra saugomi tik tokį laiko tarpą, kuris yra reikalingas suplanuotam ir teisėtam apdorojimui. Duomenys yra ištrinami praėjus 12-ai mėnesių po to, kai apdorojimas baigėsi, arba praėjus laikotarpiui, nurodytam asmens duomenų apdorojimo susitarime. Asmens duomenys yra ištrinami nekompromituojant jų konfidencialumo.

Tyrimo dalyvių teisės

Pagal taikomus asmens duomenų apdorojimo įstatymus ir nuostatus, tyrimų dalyviai turi teisę būti informuoti apie jų asmens duomenų apdorojimą. Norint gauti informaciją apie tyrimo dalyvio asmens duomenis, kuriuos turi TNS Latvija, Ltd. siekiant juos patvirtinti, taisyti arba ištrinti, Jums reikia pateikti raštišką prašymą el. pašto adresu arba pašto adresu, nurodytu skiltyje “Susisiekite su mumis”. Mes atsakysime į tyrimo dalyvių prašymus kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų.

Tyrimo dalyviai turi šitas teises, susijusias su jų asmens duomenimis:

 • atsisakyti dalyvauti tyrimuose ir atšaukti sutikimą;
 • turėti prieigą prie savo paties asmens duomenų;
 • pataisyti duomenis;
 • apriboti arba atsisakyti duomenų apdorojimo;
 • prieštarauti asmens duomenų apdorojimui;
 • teisę ištrinti savo duomenis arba “teisę būti pamirštam”;
 • teises į duomenų perkėlimą.

Slapukai ir automatiškai registruojama informacija

TNS Latvija, Ltd. gali naudoti slapukus vykdant tyrimus. Slapukai nėra naudojami Jus identifikuoti asmeniškai.

Slapukai yra smulkūs tekstinių duomenų rinkiniai, išsaugomi interneto svetainėje Jūsų kompiuteryje arba mobiliame prietaise, kai Jūs apsilankote toje svetainėje.

Kai tyrimai yra vykdomi internetu, TNS Latvija, Ltd. automatiškai užregistruoja informaciją apie naršyklės tipą ir operaciją sistemą.

Po apibendrinimo informacija yra naudojama analizuoti įrangos naudojimo tendencijas ir optimizuoti tyrimo įrankius.

Susisiekite su mumis

Jeigu turite klausimų apie Privatumo politiką TNS Latvija, Ltd. tyrimų dalyviams arba klausimų apie tyrimus, prašome su mumis susisiekti:

SIA “TNS Latvia”

Riga, Kronvalda bulvaris 3-2, LV-1010.
Telefonas: +371 67096300
Interneto svetainė: www.kantar.lv

Apie tyrimus: tns@tns.lv

Klausimai, susiję su asmens duomenis: datuaizsardziba@kantar.com

Duomenų Apdorojimo Pareigūnas Gillie Abbots