Situācijā, kad vairāk nekā ½ (53%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju visbiežāk kā pārvietošanās līdzekli Latvijā izmanto automašīnu, Eiropas mobilitātes nedēļas kontekstā aktualizējas jautājums – kā kāpināt sabiedriskā transporta pievilcību?

Bieži dzirdam, ka tiek mērīta pasažieru apmierinātība, bet ierosinām paskatīties arī uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju.

Veselīga konkurence nozarē ir spēcīgs dzinējspēks pakalpojumu kvalitātes pilnveidei, kas ne tikai uzlabo pasažieru – iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet, kāpinot sabiedriskā transporta izmantošanu, spēj mazināt vides  –  gaisa un trokšņu piesārņojumu, ko rada privātais auto transports.

Kantar veiktais pētījums sabiedriskā transporta nozarē atklāj, ka pasažieru un pasažieru pārvadātāju attiecību ciešums Latvijā (TRI*M Indekss) ar 61 indeksa punktu vērtējams kā vidējs. Tas atpaliek no visu nozaru vidējiem rādītājiem Eiropā (70 indeksa punkti).

Turklāt jāatzīmē, ka, ja aplūko attiecību ciešuma pamatrādītāja – TRI*M Indeksa komponentes, tad Sniegums (68 punkti) būtiski pārsniedz Preferenci jeb Izvēli (55 punkti). Šāda situācija liecina, ka Latvijā kopumā pasažieri salīdzinoši augstu vērtē pasažieru pārvadātāju sniegumu, bet nepietiekoši spēcīga ir pasažieru pārvadātāju spēja pārliecināt savus klientus, ka viņu pakalpojums ir labākais nozarē, lai to noteikti vai ļoti lielā mērā izvēlētos, ja būtu pieejamas citas transporta alternatīvas nokļūšanai sev vēlamā galamērķī.

Ja salīdzina pilsētas sabiedrisko transportu un starppilsētu reģionālos pasažieru pārvadājumus, tad salīdzinoši augstāks ir reģionālo – starppilsētu pārvadātāju vērtējums (attiecību ciešuma rādītājs – TRI*M indekss ir attiecīgi 57 indeksa punkti (pilsētas sabiedriskais transports) un 68 indeksa punkti (reģionālie pārvadājumi)). Tomēr jāatzīmē, ka līdzīgi kā nozarē kopumā, arī šajās sabiedriskā transporta kategorijās Preference (Izvēle) ir salīdzinoši zemāka nekā pakalpojumu sniedzēju Snieguma vērtējums.

Aplūkojot pasažieru segmentāciju, redzams, ka kopumā tikai ~1/3 (32%) sabiedriskā transporta pakalpojumu lietotāju un pakalpojumu sniedzēju attiecības raksturojamas kā stipras. Apmēram ~1/2 (53%) ir mērenas attiecības. Savukārt 15% no visiem sabiedriskā transporta lietotājiem, novērtējot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējus, ir salīdzinoši kritiski un priekšroku visdrīzāk dod citiem pārvietošanās veidiem.

Kopsavelkot pētījumā iegūtās atziņas, jāsecina, ka, lai gan pasažieru apmierinātība ar sabiedrisko transportu Latvijā ir salīdzinoši augsta, tomēr, izgaismojot nozares spēlētāju konkurētspēju, iezīmējas klientu attiecību vadības izaugsmes perspektīvas.

Par pētījumu

Pētījumu par Sabiedrisko transportu vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2023. gada 30. maija līdz 1. jūnijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs attiecīgās mērķa grupas kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā. Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.